Get Adobe Flash player
Menu

Nowy blok energetyczny 858 MW

Będzie to największy i najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce wykorzystujący czyste technologie węglowe. Projekt budowy bloku wpisuje się w strategię rozwoju firmy związaną z budową nowych jednostek wytwórczych. Dzięki zaawansowaniu technologicznemu stanie się z pewnością wyznacznikiem nowych standardów w polskiej energetyce zawodowej.

Widok na plac budowy

Zarys historyczny
W grudniu 2004r. Elektrownia Bełchatów podpisała z Konsorcjum Firm Alstom (Alstom Power Centrales w Paryżu, Alstom Power Boiler w Stuttgardzie, Alstom Power Polska), kontrakt na budowę „pod klucz” bloku energetycznego o mocy 833 MW. Po podpisaniu kontraktu,  przystąpiono do realizacji czynności, które zakończyły się złożeniem w lipcu 2005 r. do Starostwa Powiatowego wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego i wydanie Pozwolenia na Budowę. Decyzję tę Elektrownia Bełchatów otrzymała w październiku 2005r.

Równolegle, Elektrownia Bełchatów podjęła starania o zamknięcie finansowania, celem rozpoczęcia zasadniczych prac na placu budowy. Skomplikowany proces ujmował w swoim zakresie również finansowanie modernizacji istniejących bloków energetycznych, będących składową strategii rozwoju firmy. Efektem starań w ramach międzynarodowego przetargu na finansowanie budowy bloku 833 MW i projektów związanych,  było podpisanie w sierpniu 2006 r. umów finansowych z ING Bank Śląski, Citibank Handlowy, Nordic Investment Bank, Europejski Bank Inwestycyjny i EBOR.

Przeprowadzona optymalizacja  poszczególnych węzłów technologicznych bloku,  pozwoliła na podniesienie sprawności i zwiększenie mocy bloku – dzięki czemu nowa jednostka wytwórcza osiągnie moc 858 MW.

Zakończone z sukcesem działania przygotowawcze, umożliwiły wydanie w październiku 2006 r. tzw. Polecenie Rozpoczęcia Prac co oznaczało przejęcie przez Realizatora odpowiedzialności za wykonanie kontraktu i fizyczne rozpoczęcie prac na placu budowy.

Postępowanie przetargowe, rozpoczęto w 2002 roku i przeprowadzono zgodnie z procedurą i standardami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Komisja przetargowa wskazała na ofertę konsorcjum firm ALSTOM jako tę, która spełniła wymogi zapytania ofertowego. W dniu 5 listopada 2004 roku doszło do ostatecznego uzgodnienia zapisów treści kontraktu na projektowanie, dostawę, montaż i rozruch bloku energetycznego z konsorcjum firm Alstom. Z kolei 20 grudnia 2004 roku została podpisana umowa na realizację „pod klucz” bloku 833 MW pomiędzy Elektrownią „Bełchatów” S.A. a konsorcjum firm Alstom.
W ramach realizacji pierwszej fazy umowy konsorcjum Alstom wykonało kompletny projekt budowlany, który był konieczny do rozpoczęcia procesu uzyskiwania przez Elektrownię Bełchatów pozwolenia na budowę.
W dniu 18 października 2005 roku starosta bełchatowski wydał decyzje zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzję pozwolenie na budowę. Ta bardzo ważna decyzja administracyjna poprzedzona była prowadzonymi od lipca do września 2005 roku Konsultacjami społecznymi i decyzją z dnia 12 września 2005 roku Wójta Gminy Kleszczów o ustaleniu lokalizacji.

Kanały spalin wewnątrz chłodni kominowej bloku 858MW

Zarządzanie projektem

Do realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego, niezbędne było  zbudowanie unikalnej struktury zarządzania projektem, oraz wprowadzenie jednolitych narzędzi i nowoczesnych systemów wspomagających pracę.
Stworzono procedury zarządzania dokumentacją, zastosowano odpowiednie narzędzia informatyczne, obsługujące między innymi proces archiwizacji dokumentacji, procedury zarządzania jakością (w projektowaniu, wykonywaniu prac budowlano-montażowych, kontroli dostaw materiałów i urządzeń, kontroli systemów jakości u poddostawców i podwykonawców, zarządzaniu jakością w procesie zakupów i logistyki oraz w procesie rozruchu i przekazania do eksploatacji).
Do obsługi komunikacji wewnątrz projektu służy system w skład którego prócz dedykowanego narzędzia informatycznego wchodzą dodatkowo jednolite procedury.
Szczególną uwagę przykłada się do zachowania i respektowania wymagań i standardów w zakresie BHP i ochrony środowiska (EHS). Służy temu system szkoleń i ciągłego nadzoru ze strony Realizatora i Zamawiającego.
Tak duży projekt wiąże się z wieloma ryzykami. Było to motorem do podjęcia trudnych negocjacji z Ubezpieczycielem, których efektem jest umowa zabezpieczająca Elektrownię Bełchatów od:

•    wszystkich ryzyk budowy/montażu,
•    utraty zysku w skutek opóźnienia w oddaniu inwestycji,
•    utraty zysku w skutek opóźnienia w transporcie,
•    odpowiedzialności cywilnej,
•    strat związanych z uszkodzeniem mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.
Praca odbywa się w ścisłej współpracy  Zespołów Zarządzających Projektem ze strony Realizatora, Zamawiającego i Menadżera Projektu, bez których nie byłoby możliwe zrealizowanie ambitnych planów, jakie sobie strony kontraktu wyznaczyły, a mianowicie oddanie do eksploatacji Bloku 858 MW po testach i odbiorach do końca kwietnia 2011 r. Przyjęty harmonogram realizacji, wymusza wykonywanie i zatwierdzanie projektu podstawowego i wykonawczego, dla wszystkich instalacji bloku energetycznego praktycznie w systemie ciągłym.

Zastosowany System Zarządzania Projektem, sprawdza się i daje rękojmię, że zamierzony cel jakim jest wybudowanie, montaż, rozruch i oddanie do eksploatacji największej i najnowocześniejszej jednostki wytwórczej, jakim będzie blok energetyczny o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów zostanie zrealizowany.

Nastawnia blokowa nowej jednostki wytwórczej

Wyprowadzenie mocy z nowego bloku energetycznego

Nowy blok energetyczny zostanie podłączony do stacji Trębaczew zlokalizowanej w gminie Działoszyn w Starostwie Pajęczańskim. W celu wypełnienia warunków umowy, w dniu 1 września 2006 r. zawarto umowę z konsorcjum firm, którego liderem jest Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., na budowę „pod klucz” wyprowadzenia mocy z bloku 858 MW Elektrowni Bełchatów do stacji Trębaczew.
Kontrakt obejmuje budowę czteropolowej rozdzielni 400 kV na terenie bloku oraz jednotorowej linii blokowej o długości 42,5 km. Linia będzie przebiegać przez teren ośmiu gmin: Kleszczów, Kluki, Rząśnia, Szczerców, Siemkowice, Rusiec i Kiełczygłów, obejmując obszar 2225 działek, należących zarówno do osób fizycznych jak i prawnych.
Założenia techniczno – konstrukcyjne budowy linii uwzględniają najnowsze wymagania projektowe oraz środowiskowe i są nowoczesnymi rozwiązaniami sprawdzonymi w kraju i na świecie.
W dniu 17 czerwca 2008 r. Wojewoda Łódzki wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, na podstawie Raportu Oddziaływania na Środowisko planowanej budowy napowietrznej linii 400 kV Bełchatów-Trębaczew.
Obecnie trwa proces uzgadniania prób i testów odbioru linii blokowej i przygotowanie do podania napięcia. Planowany termin – wrzesień 2010 rok.

Podstawowe dane techniczne Bloku 858 MW

Oprócz zastosowania dobrze znanych technologii podwyższania sprawności bloku takich jak regeneracja nisko i wysokoprężna oraz międzystopniowe przegrzewanie pary, zastosowano dodatkowo:
•    nadkrytyczne parametry pary,
•    nowoczesne układy łopatkowe turbiny,
•    układu odzysku ciepła ze spalin – FGHRS (Flue Gas Heat Recovery System).
Dzięki tym zabiegom sprawność brutto w warunkach nominalnych ma przekraczać  44,4% co odpowiada osiągnięciu sprawności netto 42 %.

Główne obiekty wchodzące w skład Bloku 858 MW to:
• Kotłownia
• Maszynownia
• Budynek elektrofiltrów
• Instalacja odsiarczania spalin
• Chłodnia kominowa

Obiekty pozablokowe wchodzące w zakres inwestycji to m.in.:
• Stacja uzdatniania wody – jest już kompletna i gotowa do rozpoczęcia produkcji
• Układ nawęglania
• Pompownia bagrowa
• Magazyn oleju lekkiego (nowy blok nie będzie wykorzystywał mazutu)
• Magazyn wodoru
• Sprężarkownia
• Pompownia wody chłodzącej
• Pompownia wody surowej
• Pompownia p.poż.

Ostatnie osiągnięcia

Kocioł na parametry nadkrytyczne przeszedł już próbę ciśnieniową. Jej celem było sprawdzenie szczelności i wytrzymałości układu ciśnieniowego. Maksymalne ciśnienie próby wodnej wynosiło prawie 57 MPa.

Posadowiono już wszystkie słupy dla linii napowietrznej 400 kV Bełchatów-Trębaczew.
Zakończył się proces restrukturyzacji zadłużenia polegający na zastąpieniu dotychczasowego finansowania zewnętrznego obligacjami wewnątrzgrupowymi. Elektrownia Bełchatów spłaciła niemal wszystkie zobowiązania kredytowe banków komercyjnych i instytucji multilateralnych pozostawiając jedynie w pełni wypłacony kredyt z Nordic Investment Bank. Środki na spłatę kredytów Spółka uzyskała z emisji obligacji obejmowanych przez PGE S.A.


Nowa linia napowietrzna 400kV do Trębaczewa

Podsumowanie

Budowa Bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów ma ogromne znaczenie dla polskiej elektroenergetyki. Wykorzystywane są tutaj najnowocześniejsze i najlepsze dostępne technologie oraz światowe doświadczenia w zakresie realizacji i wyposażenia dużych bloków energetycznych.
Nowy blok energetyczny będzie spełniał wszystkie wymagania wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Obiekt przygotowywany jest również do współpracy z instalacją CCS, czyli ma status tzw. CCS Ready.
Realizowana w Elektrowni Bełchatów inwestycja ma także istotne znaczenie dla utrzymania rozwoju całego regionu bełchatowskiego oraz znacznej części województwa łódzkiego.